Aktualności

Rozeznanie cenowe - zaproszenie do przesłania ofert cenowych na świadczenie usługi opiekuna/asystenta osób z niepełnosprawnością w miejscowości Suwałki

Zamawiający: Stowarzyszenie dla Europy sde (at) dlaeuropy.pl zaprasza do nadsyłania ofert cenowych na świadczneie usług opiekuna/asystenta osoby z niepełnosprawnością podczas kursów i egzaminów zawodowych.

W ramach realizowanego proejktu: "Aflatoun - innowacyjne narzędzie wspierające interwencję socjalną" koniecznym okazało się zaangażowanie asystenta osoby z niepełnosprawnością, która byłaby obecna podczas trwania kursów zawodowych. Uczestnicy i uczestniczki projektu z uwagi na niepełnosprawność intelektualną wymagają dodatkowej pomocy podczas szkoleń. Osoby prowadzące szkolenia zawodowe nie posiadają przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością, a kursy są kursami otwartymi, w których biorą udział także osoby nieposiadające żadnych dysfunkcji intelektualnych.

Asystenci będą pomagali w zrozumieniu poleceń prowadzących, powtarzali wolniej niezrozumiałe lub wypowiedziane za szybko informacje, wypełnianiu dokumentów, pisaniu, czytaniu itp.

Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o nadsyłanie pocztą elektroniczną informacji za jaką stawkę godzinową brutto są gotowe podjąć się zlecenia.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszukujemy Kandydatów do pracy w Kępicach

Polska Agencja Rozwoju poszukuje kandydata na wolne stanowisko pracy Job Coacha przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

- Okres zatrudnienia: marzec – grudzień 2017 rok (planujemy przedłużenie realizacji projektu do marca 2018 roku lecz wymaga to zgody Instytucji Zarządzającej)

- Forma – pełen etat.

- Miejsce wykonywania pracy – gmina i miasto Kępice.

 

Job coaching (Rezultat projektu PIW EQUAL nr D0391) jest procesem polegającym na wdrożeniu oraz realizacji założeń IPD. W ramach projektu Job coach aktywnie angażuje się w poszukiwanie miejsc pracy dla osób, którym udziela wsparcia i wspomaga przy realizacji kontaktów swoich klientów z potencjalnymi pracodawcami, wspomaga uczestnika/czkę aż do pierwszego okresu pracy w firmie komercyjnej. Najistotniejsze zadania koncentrują się na pozyskaniu informacji o potencjale zawodowym,  możliwościach rozwojowych, wspieraniu klienta w nawiązaniu kontaktów z pracodawcami, wprowadzeniu klienta do pracy na otwarty rynek pracy, w zapoznaniu z procedurami, warunkami pracy czy też zadaniami na stanowisku pracy. Job coach przez cały okres wspierania motywuje, pomaga, doradza ale też rozlicza klienta z realizacji zaplanowanych wspólnie działań. Jednym z najważniejszych elementów tego narzędzia jest ciągłość oraz rozliczalność polegające na cyklicznych spotkaniach osób wspieranych. Pozwala to zbudować więź pomiędzy coachem i osobą wspieraną dzięki czemu pracują oni wspólnie nad realizacją wyznaczonych celów. Wniosek o dofinansowanie przewiduje udział 20 uczestników, miesięczny wymiar czasu pracy Job coacha wyniesie średnio 168 godzin co daje około 3 spotkania miesięcznie z każdą osobą wspieraną. Ponadto do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie rekrutacja uczestników, wyszukiwanie miejsc pracy, stałe badanie i śledzenie trendów na rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy celem przekazania ich osobom wspieranym, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, nadzór nad prawidłowym merytorycznie przebiegiem staży zawodowych, Job coach będzie przeprowadzał wizyty podczas odbywania staży, żeby stwierdzić w jaki sposób osoby skierowane zdobywają nowe kompetencje oraz doświadczenie zawodowe.

 

Wymagania od Kandydatów:

- umiejętność nawiązywania kontaktów i pozytywnych relacji z różnymi osobami,

- zorientowanie na cele, w tym zwłaszcza wskaźniki projektowe,

- chęć pomagania innym,

- mobilność (posiadanie samochodu oraz prawa jazdy),

- wykształcenie: Doradztwo zawodowe.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@par.net.pl do dnia 3 marca 2017 roku.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Poznaj nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych!

Szanowni Państwo, w związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 13 maja 2016 ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw przenoszących do prawodawstwa krajowego zapisy Dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE

Polska Agencja Rozwoju zaprasza osoby zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań w sprawie zamówień publicznych na szkolenie:

„Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych

implementujących Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE w Polsce”

które odbędzie się:

we WROCŁAWIU w dniu 27 czerwca 2016 r. w sali szkoleniowej Wyższej Szkoły Bankowej przy ul. Łąkowej 8 http://www.wsb.pl/wroclaw/kontakt

Celem ogólnym szkolenia jest przygotowanie Uczestniczek i Uczestników do przygotowywania i przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień publicznych w sposób zgodny ze znowelizowanymi przepisami.

 

Celami szczegółowymi są:

- Zdobycie wiedzy o wszystkich zmianach jakie wprowadza znowelizowana ustawa Pzp;

- Nabycie umiejętności prawidłowego i zgodnego z nowymi przepisami prawa przygotowywanie i przeprowadzanie postepowań oraz modyfikację zawartych umów;

- Zbudowanie postawy osoby potrafiącej samodzielnie zastosować w praktyce nowe przepisy.

Zajęcia będą w całości poświęcone implementacji nowych przepisów w praktykę udzielania zamówień i będą miały charakter interaktywnej dyskusji opartej o przykłady.

 Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone Certyfikatem.

Zajęcia poprowadzi Kamil Zbroja – doświadczony, wieloletni trener, mentor i coach zajmujący się praktyką zamówień publicznych od 2004 roku posiadający oprócz gruntownego przygotowania i wiedzy teoretycznej wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych i sektorowych, a także w prowadzeniu szkoleń i warsztatów metodami interaktywnymi. Ukończone akademie, kursy i szkolenia trenerskie w połączeniu z wieloletnią praktyką oraz temperamentem sprawiają, że prowadzone zajęcia nigdy nie są nudne.

KLIKNIJ PO PROGRAM

KLIKNIJ PO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA - Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo

w związku z Komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test dotyczącym bezpośredniego obowiązywania od dnia 18.04.2016 r. Dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, w tym między innymi obowiązkiem stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przygotowaliśmy ofertę organizacji i przeprowadzenia szkoleń zamkniętych z zakresu praktycznego stosowania nowych przepisów.

Celem szkoleń jest zdobycie przez Uczestników wiedzy o nowelizacji oraz umiejętności przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi od dnia 18 kwietnia przepisami, w tym w szczególności zapewniający kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zajęcia będą w całości poświęcone praktycznym aspektom udzielania zamówień publicznych.

Omówione zostaną między innymi:

 • Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania nowych przepisów od dnia 18 kwietnia 2016;
 • Obowiązek stosowania i akceptowania Jednolitego Dokumentu Zamówienia Publicznego (JEDZ) wprowadzonego Rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE z 5 stycznia 2016;
 • Obowiązek podziału zamówień na części w celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Obowiązek opisu przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający dostępność dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, a w przypadku wszystkich zamówień, które przeznaczone są do użytku osób fizycznych – zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników instytucji zamawiającej;
 • Obowiązek stosowania komunikacji elektronicznej, w tym nieograniczonego, pełnego, bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do dokumentów zamówienia za pomocą środków elektronicznych;
 • Zakaz żądania dokumentów, które są dostępne w bezpłatnych ogólnodostępnych bazach (np. KRS, CEIDG, Rejestry Wojewodów, WUP itp.);
 • oraz nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone Certyfikatem.

Zajęcia poprowadzi Kamil Zbroja – Certyfikowany przez Centrum Projektów Europejskich Trener i Doradca z zakresu Funduszy europejskich oraz Prawa zamówień publicznych posiadający oprócz gruntownego przygotowania i wiedzy teoretycznej wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych i sektorowych.

Gwarantujemy świadczenie usług na wysokim poziomie, prowadzenie zajęć w sposób profesjonalny i interaktywny przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, a także wzrost wiedzy i umiejętności Uczestników szkolenia oraz ich zadowolenie i satysfakcję.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 500 205 198

lub elektronicznie pocztą e-mail

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Cennik szkoleń


Cennik usług dodatkowych uzależnionych od ilości Uczestników szkolenia:

Cennik szkoleń Prawo zamówień publicznych

Program:

pliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/Program.jpg

____________________________________________________________________________________________________________

21 marca SUWAŁKI 22 marca BIAŁYSTOK Krok po kroku wniosku o dofinansowanie projektów EFS

Poznaj nowy Generator Wniosków Aplikacyjnych RPO Województwa podlaskiego i naucz się aplikować o dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju zaprasza osoby zamierzające aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020  na szkolenie:

Krok po kroku wniosku o dofinansowanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podlaskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

które odbędzie się:

w SUWAŁKACH w dniu 21 marca 2016 r. w sali szkoleniowej Euroregionu Niemen

przy ul. Wesołej 22 http://www.niemen.org.pl/ 

oraz

w BIAŁYMSTOKU w dniu 22 marca 2016 r. w sali szkoleniowej TEB Edukacji

przy ul. Choroszczańskiej 31 http://www.teb.pl/kontakt/bialystok,7

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem systemu elektronicznego GWA (RPO) i SOWA (PO WER).

Zajęcia będą w całości poświęcone przygotowaniu wniosków aplikacyjnych w ramach Europejskiego funduszu Społecznego i będą miały charakter interaktywnej dyskusji.

Omówione zostaną między innymi:

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie zdobywania kwalifikacji lub kompetencji przez uczestników projektów.
 • Regulaminy konkursów i karty ocen formalnych i merytorycznych.
 • Krok po kroku wniosku o dofinansowanie projektu w Generatorach GWA i SOWA:

między innymi: opis grup docelowych, rekrutacji, wskaźniki produktu i rezultatu, opis zadań, potencjał, zarządzanie, budżet

 Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone Certyfikatem.

Zajęcia poprowadzi Kamil Zbroja – Ekspert i doradca w dziedzinie Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków. Certyfikowany trener i doradca przez Centrum Projektów Europejskich. Ekspert EFS w perspektywie 2014-2020.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu to 250,00 PLN

– płatne przelewem po zakończeniu szkolenia – prosimy nie dokonywać płatności przed otrzymaniem faktur, które zostaną przekazane Uczestnikom podczas zajęć.

W przypadku chęci skierowania większej ilości osób niż 2 prosimy o kontakt w celu uzyskania rabatu.

Zgłoszenie należy przesyłać faksem na numer: 58 620 80 57 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@par.net.pl

Więcej informacji na temat szkolenia pod nr tel.: 607 77 12 73

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM ZAJĘĆ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY____________________________________________________________________________________________

11 lutego TORUŃ, 12 lutego BYDGOSZCZ Krok po kroku wniosku o dofinansowanie projektów EFS

Poznaj nowy Generator Wniosków Aplikacyjnych RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego i naucz się aplikować o dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju zaprasza osoby zamierzające aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020  na szkolenie:

Krok po kroku wniosku o dofinansowanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Kujawsko-pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

które odbędzie się:

w TORUNIU w dniu 11 lutego 2016 r. w sali szkoleniowej Hotelu Gromada** http://www.gromada.pl/hoteltorun, przy ul. Żeglarskiej 10/14

oraz

w BYDGOSZCZY w dniu 12 lutego 2016 r. w Hotelu Ratuszowym**  http://www.hotelratuszowy.com.pl/ przy ul. Długiej 37

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem systemu elektronicznego GWD (RPO) i SOWA (PO WER).

Zajęcia będą w całości poświęcone przygotowaniu wniosków aplikacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będą miały charakter interaktywnej dyskusji.

Omówione zostaną między innymi:

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie zdobywania kwalifikacji lub kompetencji przez uczestników projektów.
 • Regulaminy konkursów i karty ocen formalnych i merytorycznych.

 Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone Certyfikatem.

Zajęcia poprowadzi Kamil Zbroja – Ekspert i doradca w dziedzinie Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków. Certyfikowany trener i doradca przez Centrum Projektów Europejskich. Ekspert EFS w perspektywie 2014-2020.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu to 250,00 PLN brutto.

W przypadku chęci skierowania większej ilości osób niż 2 prosimy o kontakt w celu uzyskania rabatu.                             

– płatne w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia – prosimy nie dokonywać płatności przed otrzymaniem faktur, które zostaną przekazane Uczestnikom podczas zajęć.

Zgłoszenie należy przesyłać faksem na numer: 58 620 80 57 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@par.net.pl

Więcej informacji na temat szkolenia pod nr tel.: 607 77 12 73

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


WARSZTATY KOMPUTEROWE: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS 2014-2020 W RAMACH RPO i POWER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Szanowni Państwo w dniu 30 września 2015 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła pierwsze konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

 

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – termin składania wniosków: 26 październik 2015


10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych – termin składania wniosków o dofinasowanie: 28 październik 2015


10.1.4 „Edukacja przedszkolna – termin składania wniosków o dofinansowanie: 29 październik 2015.


W związku z powyższym Polska Agencja Rozwoju zaprasza na zajęcia:

 

PRAKTYCZNE WARSZTATY: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS 2014-2020 W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniach 20-21 października 2015 r. w sali szkoleniowej AS-BUD przy Alejach Jerozolimskich 44 http://www.as-bud.pl/

 

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu z użyciem systemu elektronicznego MEWA/SOWA oraz posiadanie przez każdego z Uczestników prawidłowo przygotowanego wniosku aplikacyjnego.

 

Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem komputerów będą w całości poświęcone przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w ogłoszonych konkursach, a ich celem jest przygotowanie wniosków o dofinansowanie w sposób zgodny z Regulaminem konkursu, dokumentami programowymi oraz przepisami prawa.

 

Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone Certyfikatem.

 

Zajęcia poprowadzi Kamil Zbroja – Ekspert i doradca w dziedzinie Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków. Certyfikowany trener i doradca przez Centrum Projektów Europejskich. Ekspert EFS w perspektywie 2014-2020.

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu to 400,00 PLN brutto.
W przypadku chęci skierowania większej ilości osób niż 2 prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania rabatu.

– płatne w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia – prosimy nie dokonywać płatności przed otrzymaniem faktur, które zostaną przekazane Uczestnikom podczas zajęć.

 

Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer: 58 620 80 57 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@par.net.pl

Więcej informacji na temat szkolenia pod nr tel.: 607 77 12 73

Maksymalna ilość uczestników wynosi 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM
http://par.net.pl/dokumenty/PAR_WAWA_APLIK.pdf
FORMULARZ
par.net.pl/dokumenty/FORM_PAR_WAWA_APLIK.doc

 

 

OPRACOWANIE wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Fundusze Europejskie

W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy,

że świadczymy usługę:

 

OPRACOWANIE wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Opracowujemy wnioski o dofinansowanie w ramach

 Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 A także Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

 Oferta skierowana jest miedzy innymi do:

 • Przedsiębiorstw,
 • Organizacji Pozarządowych,
 • Jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów, szkół, OPS, PCPR, PUP,
 • Placówek oświatowych,
 • Instytucji kultury,
 • Instytucji nauki
 • i wszystkich innych zainteresowanych.

i obejmuje:

 • kompleksowe opracowanie i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w porozumieniu z Klientem,
 • wypełnienie wniosku o dofinansowanie w Generatorze wniosków aplikacyjnych,
 • terminowe wysłanie elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie papierowej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • terminowe złożenie kompletnej papierowej wersji wniosku w Instytucji udzielającej dotacji.

 Zapraszamy!


NOWE SZKOLENIE RPO i POWER w Pile!

Zaczynamy pracować już z Wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach RPO i PO WER!
Omawiamy konkursy PO WER i RPO POMORSKIEGO, które są i będą ogłoszone w roku 2015.
Szkolenie odbędzie się w Pile, w dniu 17 lipca 2015 r. w sali szkoleniowej INWEST-PARK Sp. z o.o. (http://inwestpark.pila.pl) przy ul. Dąbrowskiego 8.

TUTAJ DO POBRANIA PROGRAM

TUTAJ DO POBRANIA FORMULARZ

ZAPRASZAMY!

OGŁOSZONO JUŻ DRUGI KONKURS POWER

Ogłoszono już drugi konkurs POWER, a my zapraszamy na kolejne szkolenia z przygotowania wniosku aplikacyjnego EFS 2014-2020, które odbędą się:

27 maja w Lublinie

29 maja w Warszawie

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE W WERSJI DO EDYCJI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ:

FORMULARZ LUBLIN

FORMULARZ WARSZAWA

ZAPRASZAMY!

Szanowni Państwo w wyniku zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą Europejskim Funduszem Społecznym nowego Wniosku o dofinansowanie projektu oraz uruchomieniu Systemu SOWA,

Polska Agencja Rozwoju zaprasza na cykl szkoleń:

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO POWER 2014-2020

z użyciem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ TERMINY SZKOLEŃ ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA:

GDYNIA: 23 MARCA 2015 - PROGRAM I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

TORUŃ: 27 MARCA 2015 - PROGRAM I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ustecka Edukacja Artystyczna

Informujemy, że pomimo problemów lokalowych Ustecka Edukacja Artystyczna realizowana jest z pełnym sukcesem.

Pani Dyrektor Domu Kultury w Ustce niestety zmieniła swoje zdanie i nie możemy już bezpłatnie prowadzić zajęć Domu kultury. Zażądano od nas odpłatności w wysokości 60 zł za jedną godzinę zajęć, na co nie mogliśmy sobie pozwolić.

W związku z powyższym przenieśliśmy zajęcia do naszej siedziby w Zimowiskach koło Ustki.

Zajęcia odbywają się regularnie, Uczestnicy są zadowoleni i osiągają duże sukcesy, a ich prace stają się coraz piękniejsze i bardziej profesjonalne.

Wszyscy Uczestnicy otrzymali już zakupiony sprzęt i stali się właścicielami kompletnie wyposażonych pracowni witrażownictwa.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_kapital_ludzki.pngpliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_fundusz_spoleczny.png

2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało na swojej stronie internetowej roboczą wersję nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Wytyczne będa obowiązywały wszystkich beneficjentów realizujących projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokument dostępny jest tutaj:

Wytyczne kwalifikowania 2013

Europejski Fundusz Społeczeny 2014-2020

Mamy przyjemność zaprezentować państwu Krajowy Program Operacyjny EFS 2014-2020.

Nie jest to jeszcze ostateczna i zatwierdzona wersja lecz "draft", który może podlegać modyfikacji przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentu lecz powinien rozwiać wątpliwości dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego w nowym okresie programowania.

Zapraszamy do lektury:

POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Zmieniono Rozporządzenie w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców

W zycie weszło nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentów jakich może żadać Zamawiający od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

Ciekawą zmianą jest fakt, że DOKUMENTEM potwierdzającym doświadczenie polegające na zrealizowaniu w przeszłosci wymaganych jako warunek udziału w postepowaniu DOSTAW lub USŁUG może być obecnie OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.

ROZPORZĄDZNIE DO POBRANIA

Projekt Ustecka Edukacja Artystyczna

pliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_kapital_ludzki.pngpliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_fundusz_spoleczny.png

Z dniem 1 marca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dla Europy rozpocznie realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie Ustecka Edukacja Artystyczna.

W projekcie weźmie udział 12 osób mężczyzn i kobiet, mieszkańców gminy Ustka.

Uczestnicy wezmą udział w następujących działaniach:

 • Szkolenia:
 1. BHP - 7 godzin
 2. Witrażownictwo metodą Tiffany - 10 warsztatów x 5 godzin
 3. Zajęcia indywidualne 1:1 z witrażownictwa metodą Tiffany - 6 godzin/Uczestnika
 4. Szkolenie: Prowadzenie kursów zawodowych z witrażownictwa - 4 dni x 8 godzin
 • Ponadto każdy Uczestnik i Uczestniczka otrzymają bezpłatnie i bezzwrotnie zakupione w ramach projektu:

Lutownicę;

Szlifierkę do szkła;

Nóż do szkła;

Łamacz do szkła;

Wodę lutowniczą;

Patynę;

Olej do noża, a także szkło i taśmę miedzianą.

 • W miesiącach czerwiec - wrzesień zorganizowany zostanie wyjazd edukacyjny do centrum Tiffany w Gdańsku.
 • W grudniu 2013 r. zorganizowana zostanie wystawa prac Uczestniczek i Uczestników.

Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2013 r. i będziemy o niej informowali.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt Razem dla Kępic w działaniu

pliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_kapital_ludzki.pngpliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_fundusz_spoleczny.png

Z dniem 1 marca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dla Europy rozpocznie realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie Razem dla Kępic w Działaniu.

Uczestnikami i Uczestniczkami projektu będzie 15 osób, członków Stowarzyszenia na Rzecz Miasta i Gminy Kępice Razem dla Kępic.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 • Szkolenia:
 1. Kompetencje lokalnego lidera 32 g. (Budowanie partnerstw, dobre praktyki, zasady współpracy samorządu z NGO. Aktywizacja społeczności wiejskiej, zasady i sposoby animacji. Motywacja środowisk lokalnych. Koncepcja edukacji jako fundament nowoczesnego społeczeństwa ,priorytety kształcenia, sposoby propagowania kształcenia przez całe życie.
 2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 32 g. (źródła finansowania NGO.pl, Młodzież w działaniu, Fundacja Rozwoju Wsi, Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, Leonardo, F. im. S. Batorego, Polska F. Dzieci i mł., Akademia rozwoju filantropii, Fundacja współpracy PL-DE, Europejski Fundusz Rozw. Wsi, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom, Fundacja Orange, Fundacja PZU, NBP, Fundacja im. Kantona, Fundacja im. J. Steczkowskiego, Polsko-niemiecka współpraca młodzieży, WFOŚ, Zlecania zadań publicznych przez jst itp.)
 3. Kompetentny menadżer 32 g. (Zarządzanie zasobami ludzkimi, strategie komunikacji z innymi, z zespołem, negocjacje, wywieranie wpływu na innych, techniki motywacji, warsztaty dotyczące predyspozycji zawodowych, określenia mocnych i słabych stron. Komunikacja)
 4. Planowanie 32 g (Zapoznanie uczestników z biznesplanem i nowoczesnymi technikami modernizacji organizacji KAI ZEN i Lean)
 5. Marketing i promocja 16 g. (Kreowanie własnego wizerunku, wizerunku instytucji, organizacji, firmy, co to jest wizerunek, jak go budować, jak go odzyskać, budowanie marki, branding, cele i narzędzia promocji, organizacja spotkań biznesowych - rodzaje spotkań biznesowych, jak je przygotować. Zachowanie przy stole, kolacja biznesowa.)
 6. Gender mainstreaming 16 g. (Stereotypy i ich wpływ na edukację, przedsiębiorczość i rynek pracy, role k i m, segregacja rynku pracy, występowanie nierówności, przeciwdziałanie nierównościom, dokumenty ONZ i UE, organizacje, instytucje i narzędzia)
 • W miesiącach marcu i październiku zorganizowane zostaną dwie wizyty studyjne do Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miasta i gminy Debrzno, które powstało w 1999 roku i jego cele statutowe zasadniczo nie różnią się od celów Razem dla Kępic. Dziś organizacja ta ma w swoim dorobku wiele sukcesów związanych z rozwojem lokalnym. Prowadzi ROEFS oraz punkty konsultacyjne RPO, PROW, PORYBY, Biuro Porad Obywatelskich, po raz kolejny wygrało konkurs 6.2 PO KL jak i wiele, wiele innych. Pewnym jest, że w ogromnym stopniu przyczyniło się do rozwoju miasta i gminy Debrzno. W ramach zadania zorganizowany zostanie wyjazd edukacyjny Uczesników/czek projektu do tej właśnie organizacji. Władze Stowarzyszenia są gotowe i chętnie podzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. 2 wizyty potrwają po 3 dni robocze, tak, żeby Uczestnicy/czki mogły dokładnie poznać metody działania i rozwijania NGO do tak ogromnych rozmiarów. Wizyty zorganizowane będą dwie, tak, żeby podczas pierwszej zdobyć podstawową wiedzę, która następnie zostanie skonfrontowana z wiedzą zdobywaną na szkoleniach i po szkoleniach kolejny wyjazd w celu usystematyzowania wiedzy i umiejętności. Zakładamy, że podczas drugiej wizyty Uczestniczki/cy będą potrafili konkretniej zdobywać wiedzę.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Status Agencji Zatrudnienia

Rejestr Agencji Zatrudnienia

 

 

 

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 5 lutego 2013 roku Polska Agencja Rozwoju została wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia pod numerem 9100.