Nasze projekty

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do skałdania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowościach Sejny oraz Suwałki.

ZAPROSZENIE

Strategia naszym sposobem na rozwój przedsiębiorczości

pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/ulotka 1.jpgpliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/ulotka 2.jpg

Ustecka Akademia Sołtysa II

pliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_kapital_ludzki.pngpliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_fundusz_spoleczny.png

To kontynuacja projektu zakończonego w roku 2011, którego głównym założeniem jest wykreowanie grupy profesjonalnych liderów podejmujących działania na rzecz przemiany środowiska lokalnego, poprzez nabycie umiejętności pozyskiwania dofinansowań.

Wszystkie tematy szkoleń zostały zaproponowane przez Uczestniczki i Uczestników.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu edukacji liderów Gminy Ustka w zakresie umożliwiającym dalszy rozwój gminy, poprzez uczestnictwo w warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, nabycie umiejętności posługiwania się w języku obcym oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji publicznej i funduszu sołeckiego.

Grupę docelową stanowić będzie 18 liderów Gminy Ustka – sołtysów lub członków rad sołeckich, czyli osoby, które starają się zmieniać sytuację w sołectwach, polepszyć życie mieszkańców gminy. Uczestnicy są osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz w zakresie sprawowania władzy lokalnej.

W ramach projektu zorganizowany zostanie kurs języka angielskiego oraz zajęcia praktyczne z przygotowania wniosków aplikacyjnych do Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego RYBY.

Warsztaty praktyczne będą polegały na prawidłowym wypełnieniu wniosku pod okiem eksperta. Zajęcia poprowadzą praktycy posiadający doświadczenie w skutecznym aplikowaniu do poszczególnych funduszy.

Na spotkaniu Gender omówione zostaną między innymi stereotypy i ich wpływ na życie społeczeństwa i podejmowanie wyborów, dyskryminacja, segregacja pozioma i pionowa na rynku pracy, edukacja.

 Sołtysi i członkowie rad sołeckich wezmą udział w 116 godzinach szkoleń, w tym:

 • 48 godzin języka angielskiego
 • 16 godzin praktycznego wypełniania wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego
 • 16 godzin wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 16 godzin wniosku do Programu Operacyjnego RYBY
 • 16 godzin Funduszu Sołeckiego i administracji publicznej
 • 4 godziny Gender mainstreaming

 

Ustecka Akademia Sołtysów

pliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_kapital_ludzki.pngpliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_fundusz_spoleczny.png

Celem głównym projektu jest poprawa warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich poprzez zintegrowane, dobrze współpracujące ze sobą środowisko 18 liderów Gminy Ustka (10K,8M) w okresie 6 miesięcy.

Cele szczegółowe osiągnięte w okresie 6 m-cy na terenie gminy Ustka to:

 • Promocja idei kształcenia przez całe życie
 • Wzrost świadomości na temat potrzeby edukacji
 • Rozwój postaw obywatelskich mieszkańców wsi
 • Propagowanie partnerskiej aktywności lokalnej
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji środowiskowej
 • Zwiększenie umiejętności animacji społecznej
 • Podniesienie poziomu wiedzy nt.społ.obywatelskiego,
 • Wspomaganie procesów demokratycznych i funkcjonowania sam.terytorialnego.

Dzięki projektowi zostanie wykreowana zintegrowana grupa profesjonalnych liderów podejmujących działania na rzecz przemiany środowiska lokalnego,w tym poprzez uświadomienie ważności edukacji oraz ciągłego wzrostu jej jakości.

Grupę docelową stanowi 18 mieszkańców wsi z terenu gminy Ustka (10Ki 8M), pełniących role sołtysów bądź będących członkami rad sołeckich.Zakłada się, iż są to osoby aktywne zawodowo gdyż praca liderów wykonywana jest nieodpłatnie.

Działania o charakterze szkoleniowym:
8 bloków tematycznych dla jednej 18-osobowej grupy. Spotkania organizowane będą w weekendy, tak aby możliwe było połączenie życia zawodowego z osobistym oraz ze względu na fakt, iż BO to osoby aktywne zawodowo. Jeden dzień szkoleniowy to 8h lekcyjnych. Szkolenia będą miały charakter multiplikacyjny, wspomagający integrację środowisk lokalnych i zawierały będą część informacyjną i warsztatową:

 1. Wizerunek i autoprezentacja–8h–W „pracy” lidera wizerunek jest jednym z podstawowych elementów budzących zaufanie i wiarygodność.Sołtysami zostają często zwykli ludzie bez przygotowania-spotkanie pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczącej budowania wiarygodnego wizerunku,uzyskanie wewnętrznej spójności i bycia przekonywującym,praktyczne trenowanie umiejętności autoprezentacji,komunikowania się z różnymi typami odbiorców,planowanie rozwoju własnego wizerunku.
 2. Sołtys jako animator–aktywizacja społeczności wiejskiej–8h,zasady i sposoby animacji.Motywacja środowisk lokalnych.W ramach warsztatów zostanie wykorzystany model aktywizacji społeczności lokalnej walidowany w ramach PIW EQUAL,rezultat nr D0344 „Przedsiębiorstwo społeczne zakorzenione w społeczności lokalnej:kluczowe rozwiązania prawne, organizacyjne i instytucjonalne. Produkt–PODARNIK–„Animator skuteczny”-otrzymają go wszyscy BO.
 3. Postawy zarządzania –16h – funkcje i poziomy zarządzania,kompetencje menadżerskie, finanse, prawo administracyjne.
 4. Programy, projekty, finanse – 16h – wieś w okresie programowania 2007-2013. Zagadnienia dotyczące zarówno POKL, jaki i PROW, tak aby liderzy lokalni mogli zdobytą podczas szkoleń wiedzę przekazywać dalej mieszkańcom swoich sołectw.
 5. Polityka równości płci–8h-Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat dyskryminacji, wykluczenia, stereotypów płci oraz sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom.
 6. Promocja idei kształcenia przez całe życie – 8h - koncepcja jako fundament nowoczesnego społeczeństwa, priorytety kształcenia, sposoby propagowania.
 7. Partnerstwo na wsi – 8 h – modele współpracy wielosektorowej, budowanie partnerstw, dobre praktyki.
 8. Organizacja imprez kulturalnych – 8 h - Analiza kosztów, zatrudnianie artystów, promocja, jak działać legalnie, wymagania techniczne, prawne.

 

W ramach projektu powstała bezpłatna publikacja: Poradnik Sołtysa, którego autorem jest Tomasz Hołowaty.

Publikacja do pobrania po kliknięciu na zdjęcie z okładką.

Poradnik Sołtysa

W gminie Ustka stawiamy na edukację bo to droga do sukcesu

pliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_kapital_ludzki.pngpliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_fundusz_spoleczny.png

Celem ogólnym projektu jest żeby w terminie od 1 marca do 30 listopada 2011 roku rozbudzić w mieszkańcach gminy Ustka postawy proedukacyjne i zainteresowanie ich oraz zachęcenie do pojęcia nauki, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych kompetencji.

Celami szczegółowymi są, żeby w tym samym okresie jak wyżej w 18 sołectwach Ustki:

 • Wypromować korzyści płynące z edukacji i kształcenia ustawicznego;
 • Zachęcić mieszkańców wsi do kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji i kompetencji;
 • Poinformować mieszkańców o dostępnej dla nich ofercie edukacyjnej odpłatnej oraz darmowej;
 • Wpłynąć na zmianę ich nastawienia dotyczącą ról społecznych przypisywanych kobietom i mężczyznom w celu ułatwienia kobietom podjęcia nauki.


Działania:

 • Gminny Biuletyn Edukacyjny

W ramach Działania co miesiąc wydawana będzie w formie drukowanej gazetka informacyjna poświęcona edukacji (500 egz.). W gazetce umieszczane będą artykuły motywujące i zachęcające do kształcenia ustawicznego, będzie dział poświęcony informacji jakie korzyści daje zdobywanie wykształcenie, będzie baza aktualnych ofert edukacyjnych oraz dział poświęcony równości szans kobiet i mężczyzn, ze szczególnym naciskiem na umożliwienie kobietom godzenia życia osobistego z nauką i kształceniem oraz w szczególny sposób motywująca mężczyzn do edukacji. W dziale poświęconym równości płci będą publikowane dobre praktyki, wywiady oraz informacje odpowiadające na różne potrzeby kobiet i mężczyzn. Chcemy dzięki temu odpowiedzieć na wskazaną w części 3.1 nierówność polegającą na oczekiwaniach społeczeństwa wobec kobiet uniemożliwiających im podjęcie i/lub kontynuację nauki oraz w przypadku mężczyzn specjalne treści będą zachęcały ich do dzielenia obowiązków domowych i zachęcały do podejmowania edukacji. Ponadto Biuletyn będzie promował niestereoptypowe role kobiet i mężczyzn. Nigdy nie ukaże się w nim zdjęcie lub artykuł niezgodny lub obojętny względem Gender mainstreaming.

 • Gminne Otwarte Spotkania Edukacyjne

W ramach działania zorganizowane zostaną 3 otwarte spotkania poświęcone edukacji. Spotkania będą miały charakter targów poświęconych edukacji i odbędą się w trzech częściach gminy: Południowej, wschodniej i zachodniej. Do udziału w spotkaniach zaproszone zostaną placówki oświatowe, szkoły i uczelnie wszystkich szczebli oraz ROEFS i firmy szkoleniowe. Każdy z wystawców będzie prezentował materiały zachęcające do podjęcia nauki, udzielał informacji oraz przekazywał niezbędne dokumenty zgłoszeniowe.

Gminny Biuletyn Edukacyjny

pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/b1.JPG pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/b2.JPG pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/b3.JPG pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/b4.JPG

pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/b5.JPG pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/b7.JPG pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/b8.JPG pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/b9.JPG

 

pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/pics/b20121.JPG  pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/pics/b20122.JPG  pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/pics/b20123.JPG  pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/pics/b20124.JPG  pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/pics/b20125.JPG

pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/pics/b20126.JPG  pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/pics/b20127.JPG  pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/pics/b20128.JPG  pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/pics/b20129.JPG  pliki/polska_agencja_rozwoju/artykuly/pics/b201210.JPG

Pomorskie MBA czyli Europejski Przedsiębiorca

pliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_kapital_ludzki.pngpliki/pomorska_grupa_doradcza/artykuly/ue_fundusz_spoleczny.png

 

  Dźwiękowa informacja o projekcie

  Dźwiękowe zaproszenie publikowane w radio

  Film o projekcie


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Polska Agencja Rozwoju Oddział w Gdyni zaprasza

Właścicielki i Właścicieli mikroprzedsiębiorstw* do udziału w Projekcie:

Pomorskie MBA czyli Europejski Przedsiębiorca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu Uczestnicy wezmą udział w następujących kursach i szkoleniach:

 1. Rozwój osobisty i zawodowy;
 2. J. angielski w biznesie;
 3. Pozyskiwanie funduszy europejskich;
 4. Zamówienia publiczne;
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej w UE;
 6. Przedsiębiorczość zorientowana rynkowo.

        Dzięki udziałowi w Projekcie Uczestnicy uzyskają pełne kompetencje dotyczące: skutecznego ubiegania się o zamówienia publiczne oraz o dotacje z funduszy europejskich, współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE, zarządzania przedsiębiorstwem w sposób kreatywny oraz ukończą kurs języka angielskiego w biznesie i zajęcia z rozwoju osobistego i zawodowego.

 W Projekcie udział weźmie 30 Uczestników, którzy zostaną podzieleni na dwie grupy 15 osobowe. Zajęcia będą odbywały się w weekendy, w dwóch ośrodkach szkoleniowo/wypoczynkowych.

 Wszystkim Uczestnikom zapewniamy:

 • zakwaterowanie na czas zjazdów w ośrodkach szkoleniowo wypoczynkowych,
 • pełne wyżywienie podczas zjazdów;
 • zakup materiałów szkoleniowych i podręczników;
 • zakup materiałów piśmienniczych i biurowych;
 • profesjonalną kadrę prowadzącą zajęcia.

Zajęcia odbywają się w ośrodkach:

Hotel Gramburg*****

oraz

Hotel Victoria***

 Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.par.net.pl

 Dodatkowe informacje:

* - W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO.

W przypadku Spółek udział w projekcie mogą wziąć Wspólnicy lub osoby wchodzące w skład Zarządu.

 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 października 2009 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Zespół Polskiej Agencji Rozwoju