Porównanie nowych i starych dokumentów

Poniżej znajdują się porównane za pomocą Adobe Acrobat Pro dokumenty.

Program niebieskim kolorem zaznaczył tekst, który został dodany, a pomarańczowym tekst zmieniony.

Jest to rewelacyjne narzędzie dzięki któremu łatwo odnajdujemy zmodyfikowane treści bez konieczności czytania strona po stronie i porównywania ze sobą dokumentów.

Zasady Finansowania PO KL 2013

Zasady dokonywania wyboru projektów PO KL

Zasady realizacji projektów partnerskich PO KL

Zasady realizacji projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS

Instrukcja wypełniania Generatora wniosków o dofinansowanie PO KL

Ustawa Prawo zamówień publicznych 2013

 

Wykaz usług niepriorytetowych z art. 5 Pzp

Art. 5. 1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.

1a. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności:

  1)  naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków;

  2)  naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

  3)  poniesieniem straty w mieniu publicznym;

  4)  uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań.

WYKAZ USŁUG NIEPRIORYTETOWYCH